1. apríla 2023 nadobudne účinnosť vyhláška  Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 346/2022,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/346/20230401

 

   _______________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________

1.1.2022 nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach:

442/2002 Z.z. - Zákon o verejných vodovodoch a vere... - SLOV-LEX

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

Upozornenie Prezídia HAZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

https://www.zbhs.sk/wp-content/uploads/2020/01/Upozornenie-Prez%C3%ADdia-HaZZ-na-dodr%C5%BEiavanie-ustanoven%C3%AD-vypl%C3%BDvaj%C3%BAcich-z-predpisov-na-%C3%BAseku-ochrany-pred-po%C5%BEiarmi-v-bytov%C3%BDch-domoch.pdf

 

__________________________________________________________________________________________________________

Lehoty na overovanie bytových

vodomerov sa od 1.augusta zmenia

Bratislava 14. júna (TASR) – Bytové vodomery na teplú aj na studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, budú mať jednotnú lehotu platnosti overenia, a to 5 rokov. Médiá o tom v piatok informovalo Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS).

Vlastníci bytov boli nespokojní s tým, že v súčasnosti majú povinnosť každé 2 až 4 roky sprístupniť byt na výmenu vodomerov. Práve táto nespokojnosť viedla správcov bytových domov, ktorí sú členmi ZBHS k tomu, aby žiadali zmenu týchto pravidiel.„Využili sme proces prípravy novej vyhlášky o meradlách a v rámci pripomienkového konania sme predložili návrh na zjednotenie lehoty pre platnosť overenia bytových vodomerov na 5 rokov. Z našej strany išlo o zásadnú pripomienku, ktorá bola v rámci rozporového konania k návrhu vyhlášky akceptovaná," uviedla výkonná riaditeľka združenia Anna Krajčiová. Vyhlášku pripravil Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR a je publikovaná v zbierke zákonov, dodala.

Vodomermi v bytoch sa meria pretečená studená a teplá voda, a namerané množstvá sú podkladom pre platby občanov. Z tohto dôvodu sú považované za určené meradlá, ktoré musia spĺňať podmienky dané predpismi. Funkčnosť a správnosť merania musí byť v pravidelných intervaloch overovaná, uzatvára Združenie bytového hospodárstva na Slovensku.

https://www.zbhs.sk/?p=4200

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

Novela zákona 182/93 Z.z. účinná od 1.11.2018:

 

V zbierke je publikovaný zákon 283/2018 -  novela zákona 182 /93:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/283/20181101

 

Úplné znenie zákona 182/93 účinné od 1.11.2018:

 

https://www.zbhs.sk/wp-content/uploads/2018/10/ZZ_1993_182_20181101.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------