Ochrana osobných údajov byty Čadca

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Dňom 25. 5. 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „GDPR“). V súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie:
V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov Správca bytov a nebytových priestorov Byty
Čadca, s.r.o., Májová 1107, 022 01 Čadca ( ďalej len ,, správca Byty Čadca´´) si uvedomuje svoju
povinnosť chrániť súkromie a osobné údaje a vyhlasuje, že vždy a včas vynaloží potrebné úsilie na
dosiahnutie potrebnej ochrany súkromia a osobných údajov všetkých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, ako aj všetkých svojich obchodných partnerov.
Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť:
Byty Čadca, s.r.o.
Sídlo: Májová 1107, 022 01 Čadca,
IČO: 36 373 907
DIČ 2020 134 336
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro, vl. č. 10538/L.
Správca Byty Čadca je prevádzkovateľom osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca Byty Čadca prijal všetky
opatrenia na to, aby predchádzal k narušeniu práv osôb, o ktorých spracúva osobné údaje. Uvedené
opatrenia nie je možné zverejniť, z dôvodu ochrany práv dotknutých osôb. Správca Byty Čadca je
pripravený na všetky komunikácie, a to s každou osobou, o ktorej spracúva osobné údaje, ale aj s
každým, koho osobné údaje by mohlo spracúvať a mohli byť dotknuté jeho práva.
 Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie správy, prevádzky a údržby bytového a
nebytového fondu, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, obhajoba právnych nárokov, spracúvanie
osobných údajov v rámci účtovných dokladov, správa registratúry a výkon vnútorného auditu.
 Právny základ
Správca Byty Čadca spracováva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej podľa
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o
výkone správy. Poskytnutie osobných údajov je teda zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a dotknutá
osoba je povinná poskytnúť tieto osobné údaje.
 Kategórie príjemcov
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia: dodávatelia
(najmä tepla, elektriny, plynu, vody, IT služieb, havarijnej služby a iný) - poskytovatelia poštových
služieb - advokáti, notári, exekútori - štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad,
súdy, audítori, dražobné spoločnosti, banky, stavebné sporiteľne.
 Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby je po dobu stanovenú zákonom č. 182/1993
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s dobou nutnej
lehoty uloženia v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších
predpisov. Správcu Byty Čadca uchováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení
zmluvného vzťahu a vysporiadanie všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou. Správca
Byty Čadca uchováva osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Správca Byty Čadca princíp
minimalizácie uchovávania, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je Správca Byty Čadca
oprávnené uchovávať osobné údaje, tieto anonymizuje v informačných systémoch.
 Informačná povinnosť správcu Byty Čadca
Základné povinnosti Správcu Byty Čadca je podľa zákona o ochrane osobných údajov je aj základná
informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov. Každý, o kom správca Byty Čadca spracúva
osobné údaje, je dotknutou osobou. Dotknuté osoby majú právo na poskytnutie základných
informácií o spracúvaní ich osobných údajov v rozsahu, podľa ustanovenia § 19 zák. č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Dotknutá osoba môže tieto informácie získať:
 osobne pri návšteve klientskeho centra u správcu Byty Čadca
 zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla správcu Byty Čadca
 zaslaním elektronickej žiadosti na adresu bytycadca@mail.t-com.sk
Správca Byty Čadca splní svoju informačnú povinnosť poskytnutím informácií o jednotlivých
informačných systémoch, v ktorých osobné údaje dotknutej osoby spracúva.
 Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba ma právo:
 požadovať od správcu Byty Čadca prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú,
 na opravu osobných údajov,
 na vymazanie osobných údajov,
 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 na prenosnosť týchto osobných údajov,
 namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,
 podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
O spôsobe naplnenia práv dotknutej osoby o jej prípadnom zákonnom obmedzení sa dotknutá
osoba dozvie spolu s informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré jej správca Byty Čadca
poskytne ako súčasť naplnenia svojej informačnej povinnosti.
Svoje práva si môže každá dotknutá osoba, ktorá chce požiadať o naplnenie niektorého z vyššie
uvedených práv, uplatniť:
 zaslaním písomnej alebo elektronickej žiadosti bytycadca@mail.t-com.sk, ktorú adresuje
u správcu Byty Čadca ( vedúca oddelenia pre správu bytov 041/433 29 33),
 s námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť na :
Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk