INFORMÁCIE O NÁS

BYTY Čadca, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá má dlhoročné skúsenosti, vykonáva správu bytových objektov a zabezpečuje všetky služby spojené s touto správou.

Objektom záujmu správy budov je sama budova. Sústreďujeme svoju pozornosť na jej užívateľa. Užívateľ ako človek vyžaduje, aby budova fungovala k jeho plnej spokojnosti, avšak objektom záujmu facility managementu je komplexná podpora zázemia užívateľa objektu. Facility management sa navyše prestáva viazať na jednotlivú budovu alebo areál, ponúka omnoho širšiu paletu služieb ako správa budov a nebytových priestorov. V súčasnosti slúžime takmer 2900 vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Etablujeme sa vo všetkých segmentoch trhu od vykonávania správy nehnuteľností cez služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestoroch. Zabezpečujeme všetky služby preventívnej povahy, ako je sledovanie prevádzkyschopnosti zariadení objektov, riadenie údržby a opráv, plánovanie investičných zámerov a vyhodnocovanie rentability nákladov.

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú správu nehnuteľností. Komplexná správa nehnuteľnosti (Facility Management) znamená zabezpečenie služieb, ktoré pomáhajú vlastníkovi budovy z dlhodobého hľadiska riadiť, kontrolovať a usmerňovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti z pohľadu individuálnych potrieb. Zabezpečenie týchto služieb profesionálnou spoločnosťou umožňuje vlastníkov, resp. užívateľom nehnuteľností sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť podnikania.

BYTY ČADCA s.r.o. v rámci komplexnej správy nehnuteľnosti ponúka nasledovné služby:

 • komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovotechnických procesov a podporných činností v nehnuteľnosti
 • technická správa – prevádzka, údržba, obsluha, servis a opravy technických zariadení a nehnuteľného majetku vrátane odborných prehliadok a skúšok
 • dodávka tepla, teplej a úžitkovej vody, osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu
 • upratovacie práce, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
 • právne a ekonomické činnosti
 • energetický manažment
 • informačný systém pre správu majetku (sledovanie vecnej, cenovej a technickej kontroly nákladov,...)
 • hospodárenie s majetkom vlastníkov bytov
 • organizácia a príprava podkladov pre zhromaždenia vlastníkov
 • vypracovanie podkladov pre úvery na opravy budov
 • komplexné služby pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • výkon činností PO, BOZP
 • marketingová podpora pre administratívne objekty
 • sme prístupní aj ďalším službám, na ktorých sa dohodneme.