Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové pravidlá

Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch sa zmenili, po prvý raz sa
budú uplatňovať v máji 2024 vo vyúčtovaní za rok 2023. Rozhodnutia vlastníkov, ktoré
sú v rozpore s novou vyhláškou, bolo potrebné uviesť do súladu s ňou do 30. júna 2023.
Jedným z hlavných cieľov vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z., ktorá
bola pripravená v spolupráci s Asociáciou rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko,
Slovenskou obchodnou inšpekciou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, bolo
zabezpečiť, aby boli náklady na teplo a teplú vodu pre vlastníkov bytových domov rozdelené
čo najspravodlivejšie a aby nová vyhláška v sebe zahŕňala aj riešenia pre aktuálne spôsoby
dodávky tepla.
Stop enormným rozdielom
Nový spôsob rozpočítavania by tak mal zmierniť rozdiely v merných nákladoch medzi
jednotlivými bytmi, ktoré boli spôsobené najmä nevhodným pomerom základnej a spotrebnej
zložky. Ak sa väčšina nákladov na teplo rozpočítavala podľa spotreby nameranej na
pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov alebo určených meradlách, neboli
dostatočne zohľadnené prechod tepla medzi samotnými bytmi a straty tepla pri distribúcii. V
dôsledku toho časť vlastníkov bytov platila niekoľkonásobne vyššie čiastky za vykurovanie,
pretože teplo sa od nich šírilo do susedných neobývaných, alebo zámerne nevykurovaných
bytov deliacimi konštrukciami (stenami, stropmi) medzi nimi.
Maximálne 2,5-násobok
Súčasná právna úprava odporúča rozpočítavať celkové náklady na množstvo dodaného tepla v
pomere 60 % základná zložka podľa podlahovej plochy bytu a 40 % podľa nameranej
spotreby s tým, že vlastníci môžu rozhodnúť o jeho zmene. Novinkou je, že vyhláška určuje,
že podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako 30 %, a predovšetkým zavádza kontrolný
mechanizmus, ktorý má zabezpečiť spravodlivé rozdelenie nákladov. Podľa neho by nemal
rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej
plochy vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter prekročiť
2,5-násobok. Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na celé percento
smerom nahor a podľa tohto pomeru sa rozpočítajú náklady v celom bytovom dome. Zároveň
vyhláška určuje, že takto stanovená základná zložka sa bude rozpočítavať aj na byty a
priestory s individuálnym vykurovaním. Ak sa nachádzajú v nadstavbách a stavbách s
individuálnym vykurovaním, pri rozpočítavaní nákladov sa uplatní pri podlahovej ploche
koeficient 0,2.
Na zmenu koeficientov bude potrebné stanovisko odborníka

Vyhláška naďalej pripúšťa možnosť v budovách s pomerovými rozdeľovačmi nákladov a
určenými meradlami pri rozpočítavaní využívať koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú
polohu. Výška koeficientov je vo vyhláške daná, napríklad pre miestnosti na najvyššom
podlaží pod plochou strechou. Ak však vlastníci chcú uplatňovať iné ako dané koeficienty po
31. júli 2024, potrebujú na to písomne odôvodnené stanovisko odborne spôsobilej osoby pre
energetickú certifikáciu, alebo energetického audítora. Na získanie odborného stanoviska a
rozhodnutie o upravených koeficientoch tak majú vlastníci 18 mesiacov od účinnosti
vyhlášky. Vo všetkých ostatných bodoch je potrebné rozhodnutia vlastníkov zosúladiť s
novou vyhláškou do 30. júna 2023.
Základná zložka je pri teplej vode do 20 %
Upravujú sa aj pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode.
Novinkou je stanovenie základnej zložky pri rozpočítavaní nákladov teplej vody. Základnú
zložku majú tvoriť namerané alebo vypočítané náklady spojené s cirkulačnými
a pohotovostnými stratami. Nová legislatíva však stanovuje, že základná zložka pre teplú
vodu môže tvoriť maximálne 20 %. Okrem toho vyhláška zavádza napríklad aj nový spôsob
rozpočítavania nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla a definíciu pre
ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.
 

Text pripravili odborní konzultanti SIEA v rámci projektu bezplatného energetického
poradenstva ŽIŤ ENERGIOU
, ktoré SIEA poskytuje vďaka podpore z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. O bezplatné konzultácie je možné požiadať na
bezplatnej linke 0800
199 399 alebo v poradenských centrách
.

___________________________________

1. mája nadobudne účinnosť nariadenie vlády č. 139/2023, ktorým sa mení nariadenie 

vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej 

dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf 

pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/139/20230501

___________________________________

Schválené ceny na rok 2023 pre Krasbyt Krásno:

urso 2.pdf (154129)urso 1.pdf (389812)urso.pdf (277728)

1. januára 2023 nadobudne účinnosť vyhláška MH SR č. 503/2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/503/20230101

 

 

ENERGETIK RADÍ :

 

Odpočty tepla a vody sa blížia. Kedy sa náklady na teplo môžu navýšiť o 50 až 300 percent?

Rozhranie rokov je obdobím, kedy sa v bytových domoch realizujú koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie. Vlastníci bytov sú povinní v určenom termíne zabezpečiť prístup k meračom. Pokiaľ to nestihnú v danom čase, môžu požiadať o náhradný termín.

Odpočty tepla a vody sa blížia. Kedy sa náklady na teplo môžu navýšiť o 50 až 300 percent?

 

https://www.energie-portal.sk/Dokument/odpocty-tepla-a-vody-sa-blizia-kedy-sa-naklady-na-teplo-mozu-navysit-o-50-az-300-percent-104127.aspx

 

Aké sú povinnosti vlastníkov bytov?

V bytových domoch, ktoré nie sú vybavené rádiovými meračmi, ktoré umožňujú diaľkový zber dát, odčítanie vykonáva odpočtová služba. Vlastníci sú povinní v určenom termíne sprístupniť svoje byty a umožniť odpis údajov z meračov.

V období realizácie odpočtov často čelíme prekážkam, kedy nám nie je umožnený prístup k meračom v danom termíne. Po dvoch termínoch ostane približne až 5 % bytov neodčítaných. Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré znemožňujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov, uviedol Peter Jančula, technicko-obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia, ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty tepla a vody.

Ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu, správca určí spotrebu na základe legislatívy

Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky MH SR č.240/2016 Z.z., ktorá ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Vyššie náklady na energie pre neodčítané byty

V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

V praxi, to znamená, že náklady na teplo sa môžu navýšiť až o 50 %, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 %," dodáva Peter Jančula.

Máte nárok na bezplatný termín odpočtu?

Legislatíva MH SR č.240/2016 Z.z. nariaďuje jeden bezplatný termín odpočtu, ktorý musí byť oznámený formou vývesky v spoločných priestoroch bytového domu minimálne dva týždne pred vykonaním odpočtu.

Odpočty treba uskutočniť v relatívne krátkom časovom úseku, nakoľko zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok.

Hraničný termín na odčítanie údajov z meračov teplej úžitkovej vody je 31. január. Špecializované spoločnosti, ktoré poskytujú odpočtový servis a služby rozpočítavania nákladov na teplo a vodu, zvyčajne realizujú odpočty v dvoch bezplatných termínoch.

Diaľkový odpočet šetrí čas aj peniaze

Ideálnym riešením pre bytové domy je inštalácia meračov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet zo všetkých bytov cez rádiovú sieť.

Odpočet sa vykonáva bez vstupu do bytových domov a užívatelia bytov nemajú žiadne starosti ani povinnosti s ich realizáciou. Rádiový odpočet naviac umožňuje prístup k údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál.

Tipy pre vás:

  • Ak vám termín odpočtu nevyhovuje, požiadajte zástupcu vlastníkov bytov alebo suseda, aby váš byt v čase odpočtu sprístupnil;
  • Pokiaľ byt prenajímate alebo nie je obývaný, informujte sa o termíne odpočtu u správcu domu;
  • Byt aj poštovú schránku označte menom vlastníka;
  • Zabezpečte prístup k meračom tak, aby sa dali rýchlo a jednoducho odčítať;
  • Ak ste riadne termíny odpočtov nestihli, neodkladne si dohodnite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Zabezpečenie  realizácie  Zákona  č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti  pri používaní  energie.

 

            S nadobudnutím platnosti Zákona 476/200/ Z.z o efektívnosti pri používaní energie s účinnosťou 1.1.2009 okrem iných bodov vyplýva aj úloha podľa paragrafu 6 odstavec 1 písmena a, b, povinnosť vlastníka budovy zabezpečiť a udržiavať vyregulovanú vykurovaciu sústavu a rozvody teplej vody a zabezpečiť predpísanú tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. 

  Za splnenie povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe zmluvy o výkone správy , zodpovedá správca bytového domu.

  Povinnosť prevedenia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a teplej vody podľa uvedeného zákona je do  31.12. 2013.

  Nezabezpečením hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody v bytovom dome má následok v tom, že dodávateľ teplej vody MTS a. s. Čadca nemá povinnosť zabezpečiť teplotu teplej vody u konečného spotrebiteľa v rozmedzí 45-55°C, ale podľa zmluvy o dodávke tepla a teplej vody v mieste prípravy tj. na výstupe z kotolne resp. vymeníkovej stanice

   Byty Čadca s.r.o ako správca bytového domu upozornil zástupcov vlastníkov vchodov jednotlivých bytových domoch na nutnosť zabezpečenia realizácie zákona na  spoločnej schôdzi v novembri  r. 2010, ďalej listom zástupcom vlastníkov  z decembra 2011 a pozvaním zástupcov bytových domov na informačné stretnutie s firmami ktoré prezentovali riešenia hydraulického vyregulovania vnútorných rozvodov teplej vody v auguste 2012 na spoločnom stretnutí zo zástupcami bytov v správe OSBD Čadca.

   Byty Čadca s.r.o ako správca bytového domu požaduje cestou schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zabezpečiť odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov celého bytového domu spracovanie projektov, rozpočtu realizácie nimi vybranej firmy a prevedenia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Realizáciu projektov zaregulovania rozvodov teplej vody je potrebné odsúhlasiť a previesť do konca roku 2013.

   Následne Byty Čadca s r o zabezpečí hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody Vami odsúhlasenou oprávnenou organizáciou, ktorá prevedie práce podľa projektu a rozpočtu.

   Nesplnenie povinnosti vyplývajúcich zo Zákona bude mať za následok nespokojnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov s kvalitou zabezpečenia parametrov teplej vody. Následne  Štátna energetická inšpekcia po kontrole dodržania zákona podľa paragrafov 14 a 15 pristúpi k uloženiu sankcií a následné sa uvedené hydraulické vyregulovanie teplej vody bude musieť zabezpečiť.

   Nezabezpečením odsúhlasenia a následne nezabezpečenia hydraulického vyregulovania teplej vody sa prípadné sankcie uložené inšpekciou správcovi bytového domu presunu na účet bytového domu. 

   Byty Čadca s.r.o nebudú zodpovedať za nedodržiavanie predpísaných teplôt teplej vody  v bytovom dome.

  Zabezpečením vyregulovania sústavy teplej vody sa zabezpečí spokojnosť všetkých vlastníkov bytov s kvalitou teplej vody podľa zákona t.j. teplota teplej vody bude pre všetkých odberateľoch vody v bytových domoch v rozmedzí  45 – 55°C.

 

...: Bytové domy musia prejsť zmenami

 

Na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o energetickej efektívnosti zostáva vlastníkom bytových domov, správcom a spoločenstvám už iba necelý polrok.

 

Bytové domy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej úžitkovej vody musia najneskôr do konca tohto roku zabezpečiť viaceré opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti. „Je to napríklad povinnosť zabezpečiť hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v objekte, vybaviť vykurovacie telesá automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky, zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, ale aj povinnosť vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou,“ uviedol ..... Ukladá to zákon o energetickej efektívnosti, ktorý je účinný od decembra 2014.

 

... pristúpila v našom meste k povinným zmenám už dávnejšie. Momentálne je viac ako ... bytových domov už hydraulicky vyregulovaných, pričom nám zostáva ešte ... bytových domov,“ uviedol .... Spolupráca s vlastníkmi a nájomcami pri týchto zmenách je podľa ... veľmi efektívna. Za splnenie týchto povinností v bytovom dome podľa zákona zodpovedá spoločenstvo vlastníkov, alebo správca. Ak by ale vlastníci bytov a NP v dome neumožnili správcovi alebo spoločenstvu vykonať zákonom uložené povinnosti, budú niesť zodpovednosť za vzniknuté škody. Tie nemusia byť podľa ... zanedbateľné. „Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže pri zistení nedostatkov v tomto prípade uložiť pokutu až do výšky 1 000.- EUR, a to aj opakovane ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote,“ vystríha pred prípadnou nečinnosťou...

 

Z dlhoročnej praxe členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktorej je ... členom vyplýva, že povinnosť vyregulovania vykurovacej sústavy a rozvodov teplej vody nie je samoúčelná. „Realizácia týchto opatrení vrátane vhodnej tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody sa následne prejaví vo forme výrazného zníženia nákladov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,“ uviedol ... pozitívne dopady opatrení ....

 

ENERGETIKA mail:    bytycadca@gmail.com                                                                 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Merače tepla stále nemajú všetky domácnosti. Vlastníci bytov kritizujú vyhlášku ÚRSO

Okaz: https://www.energie-portal.sk/Dokument/merace-tepla-stale-nemaju-vsetky-domacnosti-vlastnici-bytov-kritizuju-vyhlasku-urso-102840.aspx

Vlastníci bytov nevnímajú samotné merače tepla problematicky. Montáž by však podľa nich nemala byť zákonnou povinnosťou, ale slobodným rozhodnutím majiteľov bytov.

 

Povinnosť inštalovať do konca roka 2016 na vlastné náklady pomerové rozdeľovače alebo iné spôsobilé meradlá priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike (č. 657/2004 Z. z.) roku 2014. Táto povinnosť vyplýva zo smernice EÚ o energetickej efektívnosti. Zákon sa týka všetkých bytoviek s rozlohou väčšou ako 500 m2. V čase schvaľovania novely rezort hospodárstva argumentoval predovšetkým zvýšením energetickej efektívnosti.

Presné čísla sú neznáme

Hraničný termín pre zabezpečenie obstarania a zapojenia určených meradiel je 31. december 2016. Oficiálna štatistika, z ktorej by vyplývalo koľko bytoviek na Slovensku je doposiaľ bez meracích zariadení, neexistuje. Podľa vyjadrenia Petry Jurčákovej, prezidentky Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) môže ísť o desať percent až pätinu domácností.

"V podmienkach štandardných správcovských inštitúcií typu bytové družstvá a bytové podniky sú spravované domy vybavené rozdeľovačmi na 100 %. My sme realizovali pomerové rozdeľovače najmä ešte v rokoch 1994 - 1996, podľa vtedy platnej vyhlášky MH SR č. 206/1991 Zb.," dopĺňa Michal Piterka, podpredseda predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev (SZBD). 

Bez meračov tepla podľa neho sú najmä domy s domovými kotolňami a menšie bytové domy, ktoré začali spadať pod režim zákona o tepelnej energetike po nadobudnutí účinnosti zákona č. 100/2014 Z. z., teda novely zákona o tepelnej energetike.

 

Rozhodnutie by malo byť na majiteľoch

Dôvodov, prečo merače v mnohých domácnostiach stále chýbajú, môže byť viacero. Podľa prezidentky ZSVB mnohí vlastníci bytov o tejto povinnosti ani nevedia.

Hoci merače sami o sebe podľa neho nie sú v bytovom dome problém, legislatíva by nemala určovať povinnosť montáže, tvrdí Jurčáková. Rozhodnutie by malo byť ponechané na vlastníkov bytov.

Kritizujú vyhlášku ÚRSO

"Druhá problematická stránka meračov tepla," pokračuje Jurčáková, "je samotné rozúčtovanie týchto nameraných nákladov. To je v mnohých bytových domoch problémové."

To, čo vidia vlastníci bytov ako problematické z hľadiska legislatívy, je rozpočítavanie týchto nákladov, ktoré momentálne upravuje Vyhláška ÚRSO

. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z.. 

Tá ustanovuje teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu TÚV a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

Keď dodávateľ tepla účtuje vlastníkom bytov náklady za teplo odčítané z meradla, ktoré sa obvykle nachádza pri vstupe do budovy, v prípade pomerových rozdeľovačov musí správca domu stanoviť, na základe akej metódy sa budú náklady rozpočítavať. Podľa súčasného zákona však pomer nákladov na vykurovanie závisí aj od dohody vlastníkov bytov.